Įžvalgos
Lietuva
Tinklaraštis
Advokatų kontora, kuri rūpinasi savo klientais

Įmonės nemokumas. Ką reikia žinoti vadovui susidūrus su COVID-19 iššūkiais?

COVID19  pandemijos sąlygotas karantinas stabdo ne tik fizinių, bet ir dalies juridinių asmenų veiklą. Įprastos ūkinės komercinės veiklos ribojimas ar net laikinas nutraukimas neabejotinai sąlygoja finansinių srautų sutrikdymą, kuris gali lemti įmonės nemokumą. 

Nemokumas – tai yra juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo:

a) laiku negali vykdyti turtinių prievolių, arba,

b) juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Įstatymai numato pareigą įmonės vadovui nedelsiant inicijuoti nemokumo procedūrą įmonei tapus nemokiai. Šios pareigos savalaikis nevykdymas gali lemti vadovo atsakomybę, užtraukiant nuo 1400 iki 3000 eurų dydžio baudą, bei riziką, kad iš vadovo galės būti išieškoma finansinė žala, susidariusi bendrovei arba jos kreditoriams dėl laiku neinicijuoto nemokumo proceso.  Negana to, teismas turi teisę apriboti vadovo teisę nuo 1 iki 5 metų eiti juridinio asmens vadovo pareigas (tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje) ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Todėl vadovai šioje situacijoje turi būti ypatingai akyli.

Įvertinti, ar įmonės patiriami finansiniai sunkumai jau atitinka įstatyme apibrėžtą teisinę nemokumo sampratą, verčiančią nedelsiant imtis atitinkamų veiksmų, ir ką atlikti pirmiausia, gali būti sudėtinga, todėl TRINITI vadovams siūlo atkreipti dėmesį į šiuos pagrindinius aspektus:

  • KADA? Ar jau atėjo laikas vadovui inicijuoti nemokumo procedūrą, ar dar galima laukti situacijos stabilizavimosi, lemia finansinių sunkumų trukmė bei santykis su bendrovės turto mase. 

Trukmė: Negalėjimas apmokėti skolų, kurių terminas yra suėjęs, neturi būti laikinas. Jeigu įmonės skolų mokėjimo sutrikimas jau yra nuolatinio pobūdžio ir objektyviai negalės būti atstatytas artimiausiu metu (per 3 mėnesius) – atsiranda teisinė nemokumo inicijavimo sąlyga. 

Santykis: Įsipareigojimai turi viršyti įmonės turto vertę. Į įsipareigojimų sumą įtrauktini visi įmonės įsipareigojimai, įskaitant ir tuos, kurių vykdymo terminas dar nėra pradelstas. Bendra įsipareigojimų vertė lyginama ne su balansine, o su realia viso įmonės turto verte. Jei realizavus visą įmonės turimą turtą rinkos kaina gautinos lėšos būtų nepakankamos visiems įmonės įsipareigojimams padengti – juridinis asmuo laikytinas nemokiu. 

Nustačius, kad įmonė yra nemoki, pagal bent vieną iš šių aplinkybių, vadovas privalo inicijuoti nemokumo (t.y. bankroto) procedūrą. 

  • KĄ DARYTI? Pagal įstatymą vadovas yra įpareigotas atlikti konkrečius veiksmus, tam kad būtų atlikta nemokumo inicijavimo procedūra:

Informuoti juridinio asmens dalyvius (akcininkus) pateikiant visą informaciją ir siūlant spręsti mokumo atkūrimo klausimą. Jei mokumo atkūrimo klausimas neišsprendžiamas, vadovas nedelsiant privalo:

Pranešti kreditoriams nurodant neįvykdytą prievolę. 

Pasiūlyti kreditoriams susitarti dėl pagalbos. Tame pačiame pranešime vadovas privalo pasiūlyti kreditoriui sudaryti susitarimą,  kurio pagalba juridinis asmuo kaip įmanoma efektyviau panaikintų finansinius sunkumus ir atkurtų savo mokumą. Susitarime šalys numato priemones (pvz., mokėjimų išdėstymo grafikai, šalims priimtini mokėjimų atidėjimai, skolų „nurašymai“ ir kt.), kurias įgyvendindamos šalys atkurtų juridinio asmens mokumą. 

Pasiūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Greta pasiūlymo susitarti dėl pagalbos vadovas alternatyviai privalo pasiūlyti kreditoriui vykdyti bankrotą ne teismo tvarka. Ši priemonė taip pat optimizuoja procesą, taupo lėšas, todėl yra paranki nemokiam juridiniam asmeniui, jei kreditorius nesutinka tartis dėl pagalbos. 

Pranešime nurodomas terminas sudaryti susitarimui dėl pagalbos arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka turi būti ne trumpesnis kaip 15, bet ne ilgesnis kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos. Pranešimas yra siunčiamas kreditoriams jų gyvenamosios vietos arba buveinės adresu arba pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis. 

Nesudarius susitarimo dėl pagalbos ar nepriėmus sprendimo dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka vadovui reikia:

Parengti ir pateikti pareiškimą teismui dėl nemokumo (t.y. bankroto) bylos iškėlimo. Juridinių asmenų nemokumo bylos keliamos apygardų teismuose pagal juridinio asmens buveinės vietą. 

Informuoti juridinio asmens dalyvius (akcininkus) apie teismo priimtą pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 

Nepagrįstai neuždelsus ir pradėjus nemokumo procesą pakankamai anksti, yra sudaromos geresnės sąlygos pasinaudoti nemokumo procedūrų suteikiamomis teisėmis bei apsauga, išsaugoti didesnę dalį įmonės turto, užtikrinti kreditorių interesus ar net pereiti iš bankroto bylos į restruktūrizavimo procesą.

Susisiekite su Agne agne.varneliene@triniti.lt