Sutartis su bendrovės vadovu: 10 rekomendacijų

Triniti

Ne paslaptis, kad bendrovės vadovas, kuris, be kita ko, yra atsakingas už kasdienę įmonės veiklą, turi gana plačius įgaliojimus. Neretai tinkamo vadovo paieška tampa tikru iššūkiu, o Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ) jam nustatytos atsakomybės ir kompetencijos yra ribojamos papildomais bendrovės įstatuose nustatytais būdais.

TRINITI pateikia 10 rekomendacijų darbdaviui, kurias tinkamai įgyvendinus vadovo įdarbinimo procesas taps ne sunkiai įveikiama užduotimi, o įdomiu ir ganėtinai lengvu procesu, kurio pagrindinis tikslas – tinkamas bendrovės ir vadovo teisinių santykių sureglamentavimas.

1. Nenaudokite standartinės darbo sutarties formos, patvirtintos LR Vyriausybės nutarimu

Vadovo darbo santykius reglamentuoja ne tik Darbo kodeksas, bet ir Akcinių bendrovių įstatymas. Taip yra todėl, kad bendrovės vadovo teisinis statusas yra dualistinis. Tarp vadovo ir bendrovės susiklostę santykiai, visų pirma laikytini pavedimo (atstovavimo) teisiniais santykiais, kurie yra grįsti šalių pasitikėjimu.

Visiems įprasta, kad bendrovės kasdienį darbą ir veiklą organizuoja vadovas, nes būtent vadovas yra darbdavys (darbdavio atstovas) kitų darbuotojų atžvilgiu. Tačiau darbdavio atstovas vadovo atžvilgiu yra bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akininkų susirinkimas), todėl vadovo darbo sąlygas nustato ir veiklą kontroliuoja šie kompetentingi kolegialūs organai, dažnai su akcininkų susirinkimo pagalba, o ne pats vadovas ar įgaliotas asmuo, kuri nustato specialias darbo sąlygas vadovui, kurios įtvirtinamos tik vadovui skirtoje darbo sutartyje bei jos prieduose.

Jeigu norite gauti vadovui pritaikytą darbo sutartį, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

2. Priimkite kolegialaus bendrovės organo sprendimą

Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus skatina jį ir skiria nuobaudas kompetentingi ir kolegialūs bendrovės organai savo sprendimu.

Sprendime turėtų būti nurodytos ne tik pagrindinės vadovo darbo sutarties sąlygos, t.y. darbo pradžia, darbo užmokesčio dydis, pareiginių nuotatų tvirtinimas, tačiau ir kitos papildomos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių buvo susitarta, pvz. mokestis už automobilio nuomą, kuro limitas ir kt.

Šio esminio reikalavimo nesilaikymas gali nulemti neteisėtą vadovo išrinkimą ir / arba tam tikrų jo darbo sutarties punktų pripažinimą viršijančiais jo įgaliojimus arba net neteisėtais. Jeigu nurodytos vadovo darbo sąlygos keičiasi, taip pat turi būti priimtas sprendimas dėl sąlygų pakeitimo.

Jeigu norite gauti sprendimo projektą, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

3. Apie vadovo įdarbinimą praneškite VĮ Registrų centras

Dar vienas esminis reikalavimas, įtvirtintas ABĮ – tinkamas pranešimas apie bendrovės vadovo išrinkimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įstatymas numato tai padaryti per 5 darbo dienas nuo vadovo išrinkimo.

Galime padėti Jums padaryti tinkamą pranešimą VĮ Registrų centras. Rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

4. Reikalaukite ataskaitos apie atliktus darbus

Kai darbo sutartis yra sudaroma su kitais bendrovės darbuotojais, pavaldumo riba yra labai aiškiai nubrėžiama. Darbo sutartyse, o dažniau vidinėse darbo tvarkos taisyklėse (jei tokios bendrovėje yra) nurodoma, kam yra atskaitingas darbuotojas. Su bendrovės vadovu situacija atrodo kiek sudėtingesnė, ypač mažesnėse bendrovėse. Šiuo atveju rekomenduojama į darbo sutarties su vadovu sąlygas inkorporuoti nuostatą, jog vadovas, Darbdaviui pareikalavus, turi pateikti ataskaitą apie jo atliekamus arba atliktus darbus, vykdomas arba įvykdytas užduotis bei atsiskaityti kitais su darbo funkcijų vykdymu susijusiais klausimais. Reguliari ataskaita apie vadovo atliktas ar planuojamas atlikti darbo funkcijas padės apsaugoti nuo nenaudingų bendrovei vadovo sprendimų, suteiks saugumo bei užtikrintumo pojūtį ir gerokai padidins ne tik vadovo darbo našumą, bet ir  efektyvumą.

Jeigu norite gauti ataskaitos formos projektą, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

5. Vadovo atostogos

Dažniausiai bendrovės darbuotojai savo atostogas derina su vadovu arba kitu administracijos darbuotoju. Tokia tvarka turėtų būti taikoma ir vadovui. Darbo sutartyje rekomenduojama įtvirtinti, kad savo atostogas bendrovės vadovas derintų su jį išrinkusių bendrovės organu.

Tiesa, ruošiantis išleisti bendrovės vadovą atostogoms, reikėtų nepamiršti tinkamai įforminti tam skirtus dokumentus. Būtinas vadovą išrinkusio bendrovės organo (akcininkų(-o), valdybos) sprendimas, kuriame būtų aiškiai nurodytas tikslus atostogų laikotarpis ir įvardijamas vadovą pavaduojantis asmuo.

Jeigu norite gauti sprendimo dėl vadovo atostogų projektą, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

6. Susitarkite dėl konfidencialios informacijos apsaugos

Net ir standartinėje darbo sutarties formoje turėtų būti įtvirtintas įsipareigojimas saugoti konfidencialią bendrovės informaciją. Visgi, vien numatyti tokį standartinį įsipareigojimą darbo sutartyje neužtenka ir bendrovės vadovui rekomenduojama atskira sutartis dėl konfidencialios informacijos apsaugos.

Už konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimą patartina numatyti netesybas, taip pat nustatyti įsipareigojimo galiojimo terminą. Nenurodžius, jis galios ne ilgiau 1 metų po darbo santykių pasibaigimo. Be to, ypatingai svarbu pasitvirtinti ir konfidencialios informacijos sąrašą. Jeigu toks sąrašas bendrovėje nebūtų sudarytas – ginčo atveju bendrovei kils pareiga įrodyti, kas sudaro jos konfidencialią informaciją.

Jeigu norite gauti vadovui pritaikytos konfidencialios informacijos apsaugos sutarties projektą, rašykite Vilijai vilija.viesunaite@triniti.lt

7. Susitarkite dėl nekonkuravimo

Darbo sutartyje su bendrovės vadovu rekomenduojama įtvirtinti nekonkuravimo įsipareigojimą arba sudaryti atskirą susitarimą dėl nekonkuravimo. Tokiame susitarime turėtų būti apibrėžta draudžiama vadovui darbo ar profesinė veikla, nekonkuravimo kompensacijos dydis, nekonkuravimo teritorija ir susitarimo dėl nekonkuravimo galiojimo terminas. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu vadovui turi būti mokama kompensacija, kurios dydis – ne mažiau kaip keturiasdešimt procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio.

Jeigu norite gauti vadovui pritaikyto nekonkuravimo susitarimo projektą, rašykite Vilijai vilija.viesunaite@triniti.lt

8. Sudarykite visiškos materialinės atsakomybės sutartį

ABĮ 37 straipsnio 4 dalis leidžia su bendrovės vadovu sudaryti jo visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Tiesa, šiuo atveju sprendžiant dėl konkrečiu atveju taikytinos bendrovės vadovo atsakomybės rūšies, teisinę reikšmę turės veiksmų, kuriais padaroma žala, pobūdis. Jeigu vadovas pažeis jam, kaip valdymo organui, nustatytas pareigas, jam kils civilinė atsakomybė, kas reiškia, jog jam bus taikomos ABĮ nuostatos. Jeigu būtų pripažinta, jog vadovas bendrovei padarė žalą jam, kaip bendrovės darbuotojui, nustatytas pareigas, jam bus taikoma materialinė atsakomybė pagal DK nuostatas. Nepaisant to, rekomenduojama sudaryti su vadovu visiškos materialinės atsakomybės sutartį, kuri tik padidins bendrovės vadovo atsakomybę ir vėlgi, suteiks didesnę apsaugą bendrovei.

Jeigu norite gauti vadovui pritaikytos  visiškos materialinės atsakomybės sutarties projektą, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

9. Bendrovės vadovą atšaukti galite paprasčiau

Ne kiekvienas darbdavys žino, jog šiuo metu galiojančiame DK, skirtingai nei ankstesniame, yra įtvirtintas juridinio asmens vadovo atšaukimas kaip absoliučiai savarankiškas, tik specialiam subjektų ratui skirtas darbo sutarties pasibaigimo pagrindas (DK 104 straipsnis). Tai reiškia, jog nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu nėra taikomos DK nuostatos, susijusios su darbo sutarties nutraukimo konkrečiu DK nustatytu pagrindu tvarkos reikalavimais.

Tokiu atveju jokie įspėjimo terminai nutraukiant darbo sutartį su bendrovės vadovu nėra taikomi. Šią nuostatą rekomenduojama įtvirtinti darbo sutartyje tokiu būdu aiškiai iškomunikuojant, jog bendrovės vadovas gali būti kompetentingo darbdavio organo atšauktas ir atleistas iš užimamų pareigų bet kuriuo metu, neatsižvelgiant į jo kaltės ir jokių kitų aplinkybių buvimą/nebuvimą bei netaikant jokio išankstinio įspėjimo.

Tiesa, bendrovės vadovo atleidimo atveju darbdavys nėra ribojamas tik vadovo atšaukimu, kaip savarankišku darbo sutarties pagrindu. Visgi, jeigu darbdavys nuspręstų atleisti vadovą kitais pagrindais, pvz. DK 57 straipsnio pagrindu, reikėtų laikytis visų šiam nutraukimui būdingų nuostatų (įspėjimo terminai, išeitinės išmokos ir pan.).

Jeigu norite gauti sprendimo dėl vadovo atšaukimo projektą, rašykite Giedrei giedre.ciuladiene@triniti.lt

10. Numatykite, kur bus sprendžiami darbo ginčai

Darbo ginčams tarp bendrovės vadovo ir pačios bendrovės yra taikytinas ne DK, o ABĮ, kuris numato, jog darbo ginčai tarp bendrovės vadovo ir bendrovės yra nagrinėjami teisme. Tai reiškia, jog darbo sutartyje su vadovu negalėtų būti numatyta standartinė formuluotė, jog darbo ginčai nagrinėjami DK nustatyta tvarka.

Jeigu norite pasitarti dėl geriausio ginčo sprendimo būdo, rašykite Agnei agne.varneliene@triniti.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *